Home | Research | F.Capital Management rapport Q1

F.Capital Management rapport Q1

Cover image

Author: Axel Bergengren

15 Apr, 2023

Introduktion

Under kvartalet ökade F.Capital Management:s investeringsfond i värde från 50154 kr till 51278 kr. Denna utveckling drevs främst av innehaven i indexfonder som steg i hela världen under kvartalet. Ett antal risker återstår dock för ekonomin vilket fordrar en försiktigare strategi kortsiktigt.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎

Marknadsläget under Q1

Under årets första kvartal steg de flesta av världens viktigaste aktiemarknader. De stigande börserna har berott på flera faktorer men de viktigaste anser vi vara:

Mer positiva makroekonomiska indikationer än tidigare förväntat. BNP utvecklingen för 2022 blev högre än förväntat på flera håll, särskilt i Europa, inte minst i Tyskland där energiproblem förväntades av många ledare till större ekonomiska svårigheter. Den ovanligt milda europeiska vintern och de efterföljande låga elpriserna tycktes ge europeiska ekonomier andningsrum. Även Kinas öppning från nollcovidpolitiken troddes leda till ökad ekonomisk aktivitet. Under 2023:s inledning ökade därför tron bland många på att det värsta var över för den globala ekonomin, vilket i sin tur ledde till ökade värderingar för bolag.

Sjunkande och avmattande inflation. Framåt senare skedet av 2022 slutade inflationssiffrorna i USA och en del andra länder accelerera och har sedan börjat sjunka tillbaka på flera håll. Även om inflationen och särskilt kärninflationen är fortsatt väldigt hög både i Europa och Nordamerika, har tron på att inflationen skulle vara på väg nedåt utbrett sig mycket under Q1. Eftersom en sjunkande inflation tros leda till lägre räntesiffror och räntor har en direkt påverkan på aktiers värde, har denna ändrade inflationsdiskussion bidragit till stigande aktiemarknader. En tro på lägre inflation har även bidragit till höjda förväntningar för både hela ekonomier och individuella bolags vinster.

Ökande förväntningar på techbolag. Mycket av den stigande aktiemarknaden i USA har drivits av så kallade megacap techbolag som Microsoft, Alphabet (Google) och Apple. Sedan årsskiftet är teknikfokuserade Nasdaq-indexet upp omkring 16% medan det mer industriella och traditionella Dow Jones endast är upp omkring 2% (lite mer med utdelning). Denna återhämtning för teknikbranschen kan ses delvis som en tro på till att dessa bolags värderingar sjunkit för lågt förra året. Det kan även ses som en följd av det stora fokuset på artificiell intelligens som växt fram i och med ChatGPT och andra AI-projekt.

Dessa ökande aktiekurser kan observeras i hela västvärlden. Exempelvis har tyska DAX-indexet nästan återhämtat förra årets fall helt medan franska CAC40 redan nått ett nytt högsta läge någonsin under början på april. Också i Sverige har utvecklingen på aktiemarknaden varit stark, där värdet på F.Cap:s innehav i svenska indexfonden Avanza Zero stigit 12%.

Risker

Det är möjligt att denna förnyade börsyra kan fortsätta under 2023 om nyheter likt de som drivit upp värderingar under Q1 fortsätter komma. Ett par orosmoln är dock värda att hålla ögon på:

Följderna av bankoron. I början på mars kollapsade amerikanska banken banken SVB vilket blev starten på en rad bankproblem. De senaste veckorna har dock varit fria från stora dåliga nyheter och aktiemarknader verkade inte direkt oroliga, då index fortsatte uppåt på de flesta håll under mars. Frågan om påföljderna av denna ”minibankkris” på ekonomin återstår dock, och trots nödlån från amerikanska centralbanken Federal Reserve kvarstår de svårigheter med kraftigt stigande räntor som ledde till de senaste bankernas fall. En särskild orospunkt är om dessa banksvårigheter försämrat förtroendet för USA:s regionala banker som är viktiga aktörer i ekonomin. Ett försämrat förtroende kan leda till minskade insättningar, som försvårar arbetet hos dessa banker och därmed gör att de inte kan fylla sin vanliga roll.

Försämrat makroekonomiskt läge. Trots de positiva nyheterna för världens ekonomier som kom under början på 2023 finns det orosmoln kvar för ekonomin på många håll. Flera tecken på låg konsumtion, som låga kostnader för fraktfartyg och lastbilstransporter, fulla lager och sjunkande importer till Kina målar upp en bild av att den globala efterfrågan på sjunker. Statsobligationsmarknaden är även just nu prissatt på ett sätt som indikerar lågkonjunktur i USA och EU redan i år.

Långvarig inflation. Trots de tidigare nämnda positiva indikationerna för inflationen så har särskilt kärninflationen förblivit hög, dels i USA men särskilt i Europa, inte minst Sverige. Kampen mot inflationen kan dock bli ännu svårare eftersom nu, eftersom de räntehöjningar som krävs för att få bot på inflationen även kan skada banker och minska ekonomisk aktivitet. Därmed ställs världens centralbanker inför ett svårt dilemma där de har svårt att lösa två problem samtidigt.

Fonden under Q1

För F.Cap:s investeringsfond har utvecklingen på börsen som drivits av faktorerna ovan inneburit att investeringsfondens värde lyft. Särskilt då omkring hälften av investeringsfondens värde består av indexfonder. F.Cap ämnar att vid lämpligt tillfälle sälja dessa fonder för att ersätta dem med egna utvalda aktier, men hittills har deras utveckling varit god.

Utav F.Cap:s egna utvalda aktier utmärks särskilt Volvo som stigit i takt med hela svenska marknaden. Särskilt utstickande åt nedsidan är gödselproducenten ICL Group som sjunkit i värde ungefär 10% under Q1 (exklusive utdelning).

Köp under Q1

Under kvartalet har F.Cap gjort följande köp:

Microsoft Corp: Ett globalt IT-bolag från USA. Bolaget utvecklar, designar och tillverkar ett brett utbud av programvaruprodukter, inklusive hård- och mjukvara, för den globala datamarknaden.

Securitas: En global aktör verksamma inom säkerhetstjänster. Bolaget erbjuder ett brett utbud av tjänster som går under stationär – och mobil övervakning, elektronisk säkerhet, brandskydd, GPS-tjänster, samt diverse riskhanteringsfrågor.

First Solar: En amerikansk tillverkare av solpaneler, och leverantör av solcelleanläggningar i stor skala och stödtjänster som inkluderar finansiering, konstruktion, underhåll och återvinning av uttjänta paneler.

Försäljning under Q1

Inga värdepapper såldes av F.Cap under kvartalet

Fonden i nuläget

Under kvartalet ökade investeringsfondens värde från 50154 kr till 51278 kr. Fördelningen av investeringar såg ut som följande:

Avanza Zero: Svensk indexfond

Avanza Global: Global indexfond med ungefär 70% av sitt innehav i USA

Securitas: Svenskt säkerhetsbolag

Microsoft: Amerikanskt IT-bolag

Volvo: Svensk lastbilstillverkare

Handelsbanken: Svensk bank

First Solar: Amerikansk solpanelstillverkare

ICL Group: Israelisk gödselproducent

‎‎‎

Strategi

F.Capital Management planerar att under de närmaste månaderna utföra fler diversifierade köp i individuella aktier och minska andelen av portföljen som består av cash och indexfonder. Vi följer det fortsatt väldigt underliga marknadsläget och justerar därefter.

Stay up to date!

Get a notification sent to your inbox as soon as we publish any new research